1

of 2

ls60-094

การตรวจรับเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 และ 2โดย นางวรนุช สายทอง ศึกษานิเทศก์ และนางพรศิริ เจริญพร ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีและเป็นโอกาสอันดีในการส่งความสุขในเทศกาลพระคริสตสมภพนี้ และปีใหม่ที่จะมาถึงแก่ทุกท่านที่เสียสละ ทุ่มเททำงานเพื่อพวกเราเสมอมา ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 21 ธันวาคม 2560