1

of 2

ls60-102

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันเด็ก-วันครู ปีการศึกษา 2560โดยมี บาทหลวงสมัคร เจ๊ง สืบสันต์ เป็นประธานในพิธีฯณ ห้องประชุม อาคารมารดาพิทักษวันที่ 12 มกราคม 2561