สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 3 มิถุนายน 2561
DSC 0044 DSC 0046 DSC 0047 DSC 0048
DSC 0059 DSC 0062 DSC 0067 DSC 0069
DSC 0074 DSC 0076 DSC 0080 DSC 0081
DSC 0082 DSC 0083 DSC 0085 DSC 0089
DSC 0092 DSC 0095 DSC 0105 DSC 0109
DSC 0119 DSC 0120 DSC 0123 DSC 0126
DSC 0129 DSC 0135 DSC 0149 DSC 0153
DSC 0167 DSC 0174 DSC 0241