ขอขอบคุณ ภราดาเจริญ ศรีพุก เป็นวิทยากรให้การอบรม จิตตารมณ์คณะลาซาล โอกาสระลึกถึงท่านนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล จากไปครบ 300 ปี แก่คณะครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
DSC 0315 DSC 0321 DSC 0323 DSC 0324
DSC 0325 DSC 0326 DSC 0332 DSC 0333
DSC 0336 DSC 0338 DSC 0344 DSC 0347
DSC 0351 DSC 0353