การทัศนศึกษา ณ คลองภักดีรำไพ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
วันที่ 1 กันยายน 2563
DSC 0013 (1) DSC 0013 (14) DSC 0013 (15) DSC 0013 (16)
DSC 0013 (2) DSC 0013 (3) DSC 0013 (4) DSC 0013 (5)
DSC 0013 (6) DSC 0013 (7) DSC 0013 (8) DSC 0013 (9)
DSC 0013 (10) DSC 0013 (11) DSC 0013 (12) DSC 0013 (13)