การมอบเกียรติบัตรสำหรับคุณครูที่จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ O-net

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ที่ได้ผลสัมฤทธิ์คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และสูงกว่า สช.
DSC 0008 DSC 0001 DSC 0002 DSC 0003
DSC 0004 DSC 0005 DSC 0006