โดย นายโชคชัย ตันเจริญ (ครูโชคสอนคอม) โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ เป็นวิทยากรผู้ให้การอบรม
ในเรื่องของการสร้างสื่อการสอนด้วย Canva Pro Education และการใช้โปรแกรมต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน อาทิ Mentimeter Kahoot Word Wall ฯลฯ
โดยมีภราดาพงษ์พัฒน์ คาโสจันทร์ อธิการโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) และภราดาประภาส ศรีเจริญ ผู้รับใบอนุญาต ให้การสนับสนุนการจัดการอบรม ในระหว่าง วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2565 " />

Splash page · Image page

 1. Up one level Up arrow
 2. Start slideshow Numpad * Space
 3. Subalbums and thumbnails (if exists)
 4. Share and Like buttons to share this album over social networking sites

Press F1 any time to get help!

Splash page · Image page

 1. Thumbnail navigation window
 2. Previous picture Left arrow
 3. Back to splash page / up one level Up arrow
 4. Toggle fit to screen or 1:1 size Numpad +
 5. Show/hide captions and other info Numpad -
 6. Show/hide thumbnails Numpad -
 7. Start/stop slideshow Numpad * Space
 8. Next picture Right arrow
 9. Click the image to go to the next picture
 10. Double click the image to switch between fit to window or 1:1 magnification. You can also drag and move if larger than the screen.
 11. Information window: caption, photo data, map, shopping cart, etc.