ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

 
  1. นายประภาษ ไชยเจริญ   2505 - 2509  
                 
  2. นายสุวัฒน์ โกศาดาร   2510 - 2533  
                 
  3. นายสุทิน ภานุพันธ์ (รักษาแทน)   2534 - 2535  
                 
  4. ภราดานครชัย ศันสนยุทธ   2535 - 2542  
                 
  5. ภราดาชัยพร กิจมงคล   2543      
                 
  6. นางณัฎฐนิช พงษ์พานิช   2544 - 2550  
                 
  7. ภราดาประภาส ศรีเจริญ   2551 - 2554  
                 
  8. ภราดาอัครวัฒน์ จีระอมรินทร์   2555      
                 
  9. นางณัฎฐนิช พงษ์พานิช   2556 - 2562  
                 
  10. นางสมจิตร์ ขุนจันทึก   2563 - ปัจจุบัน