"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนเมษายน ปีการศึกษา 2553
คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก
TO BE NUMBER ONE 2010
สู่ความเป็นหนึ่ง ครั้งที่ 5
ในวันที่ 25-30 เมษายน 2553
คณะภราดา คณะครูโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) จัดงาน
เลี้ยงส่ง อธิการกันย์ วงษ์ชีรี
ภราดาสุริยา เตยสร้อย
และต้อนรับภราดาชัยพร กิจมงคล
และภราดาจำลอง ชัยภูธร
คณะภราดา คณะครูและครอบครัว
ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์ฺ)
ร่วมสัมมนา "สานสัมพันธ์ สังสรรค์
ครอบครัวลาซาลจันท์ "
ณ กุญชระบุรี รีสอร์ท เกาะช้าง
ในวันที่ 25-27 เมษายน 2553
คณะภราดา คณะครูโรงเรียน
ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ศึกษาดูงานตลาดนัดความรู้ระดับชาติ
ครั้งที่ 2 โดย สกศ.
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
ในวันที่ 22 เมษายน 2553
คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ร่วมจัดกิจกรรม
ในงานชุมนุมผู้สูงอายุคาทอลิกระดับชาติ
ครั้งที่ 5 "เสริมสร้างผุ้สูงวัย สุขกายใจ
รักผูกพัน " ณ อาสนวิหารพระนางมารีอา
ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
ในวันที่ 10 เมษายน 2553
คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมสืบสาน
ประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่
วันสงกรานต์ในวันที่ 9 เมษายน 2553
คณะครู นักเรียน
ชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน
การดำเนินงาน TO BE NUMBER
ONE ในสถานศึกษาจาก
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ในวันที่ 9 เมษายน 2553
คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ร่วมพิธีมิสซาอุทิศแด่
ภราดาโยเซฟ แมรต์ส
ระลึกถึงการจากไปครบ 4 ปี
ในวันที่ 9 เมษายน 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ขอต้อนรับคณะบราเดอร์ คณะครู นักเรียน
จากคณะลาซาล ฟิลิปปินส์
ในวันที่ 6-7 เมษายน 2553
คณะภราดา คณะครูร่วมพิธีมิสซาบูชา
ขอบพระคุณโอกาสการปฏิญาณตน
ตลอดชีวิต ฉลองครบรอบ 50
และ 60 ปี ชีวิตนักบวช คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอา
ในวันที่ 7 เมษายน 2553
คณะศึกษาดูงานการขับเคลื่อนปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
จากคณะซิสเตอร์ อัสสัมชัญศึกษา
ในวันที่ 5 เมษายน 2553
   

 

 

      ปฏิทินกิจกรรม
บรรยากาศในโรงเรียน