"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนเมษายน ปีการศึกษา 2554
โครงการครอบครัวลาซาลจันท์ ร่วมสานฝันรักษ์ธรรมชาติ
ณ แคมป์ปิ้ง แอนด์ รีสอร์ท ริมเพ จังหวัดระยอง
วันที่ 27-28 เมษายน 2554
ภราดาประภาส ศรีเจริญ เป็นวิทยาการ บรรยายอัตลักษณ์ของท่านนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล ในการจัดการเรียนการสอน ในการสัมมนาผุ้บริหาร ผุ้ช่วยผู้บริหาร รสจ.
ณ จ้าวหลาวทอแสงบีชรีสอร์ท
ในวันที่ 27 เมษายน 2554
คณะภราดา คณะครู โรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมโครงการ
บรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร
และบวชศิลจาริณี ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 9
ณ วัดหนองอ้อ
ในวันที่ 6-30 เมษายน 2554
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
รดน้ำขอพร เนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ไทย
ณ อารามคาร์แมลจันทบุรี
ในวันที่ 12 เมษายน 2554
คณะครู นักเรียน โรงเรียน
ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันสงกรานต์
ในวันที่ 12 เมษายน 2554
คณะภราดา คณะครูโรงเรียน
ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมอบรมการประกันคุณภาพ
ภายในสู่การประเมินภายนอก
รอบที่ 3
ในวันที่ 9 เมษายน 2554
ณ โรงเรียนลาซาลกรุงเทพฯ
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
และแขกผู้มีเกียรติ
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
ระลึกถึงการจากไปของภราดาโจเซฟ
แมรตส์ มาร์แซล ครบ 5 ปี
ในวันที่ 8 เมษายน 2554
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมพธีสดุดีนักบุญยอห์น แบปติสท์
เดอ ลาซาล เนื่องในวันละลึกถึง
นักบุญยอห์น แบปติสท์ เดอ ลาซาล
ในวันที่ 7 เมษายน 2554
คุณครูรุ่งทิพย์ โกศลานันท์
ร่วมประชุม สัมมนาโครงการ
เรื่องเล่า"บทเรียนความสำเร็จ
ในการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอพียง จัดการเรียนรู้" ปีสอง
ณ โรงแรมสายลมหัวหิน
ในวันที่ 2-6 เมษายน 2554
คณะภราดา คณะครู นักเรียนโรงเรียน
ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษฺ์)เข้าอบรม
เชิงปฏิบัติการ"การเสริมศักยภาพ
โรงเรียนเป้าหมายภาคกลางเพื่อรับ
การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา" ในวันที่ 3 เมษายน 54
คณะภราดา คณะครู นักเรียนคาทอลิก
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษฺ์)
ร่วมเดินรูป 14 ภาค
ในวันที่ 1 เมษายน 2554