"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนเมษายน ปีการศึกษา 2555
สังสรรค์ครอบครัวลาซาล สานสัมพันธ์น้องพี่ลาซาลจันท์
ณ เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จันทบุรี
วันที่ 23-24 เมษายน 2555
“การสัมมนาอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก”
โรงเรียนในสังกัดคณะภราดาลาซาล
โดย สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ณ โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
วันที่ 20-22 เมษายน 2012

ภราดาประภาส ศรีเจริญพร้อมคณะครูคาทอลิก
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมแสดงความยินดีโอกาสการฉลอง
ครบ 60 ปี 50 ปี และ 25 ปีในชีวิตนักบวช
คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที 14 เมษายน 2555

ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี
จัดกิจกรรมส่งความสุขวันสงกรานต์แก่ผู้สูงอายุ
ณ บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จันทบุรี
วันที่ 13 เมษายน 2555
ลาซาลจันท์ร่วมใจ สืบสานประเพณีไทย
รดน้ำขอพรผู้ใหญ่
เนื่องในวันสงกรานต์
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 12 เมษายน 2555
พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
โดย พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ เป็นประธานในพิธีมิสซา
ณ ลานลาซาลสเตเดียม
วันที่ 10 เมษายน 2555

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ภราดาประภาส ศรีเจริญ ผู้อำนวยการ เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ
และเครื่องทองน้อยถวายสักการะ
ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี
และพร้อมใจกันถวายความอาลัย
ส่งเสด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ สู่สวรรคาลัย
วันที่ 9 เมษายน 2555

การอบรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(หน่วยการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ส.3.1)
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 4-7 เมษายน 2555