"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนเมษายน ปีการศึกษา 2555
กิจกรรมวันครอบครัวและผู้สูงอายุ  อาสนวิหารฯ ประจำปี 2013
ภราดาสยาม งามดี
และคณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมกิจกรรมวันครอบครัวและผู้สูงอายุ
อาสนวิหารฯ ประจำปี 2013
ณ อาสนวิหารพระนางมารีปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 14 เมษายน 2556