"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม

เดือนเมษายน ปีการศึกษา 2557

สังสรรค์ครอบครัวลาซาลจันท์ ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2558 ณ ชายหาดแหลมเสด็จ บูรพาบีชรีสอร์ท จันทบุรี สังสรรค์ครอบครัวลาซาลจันท์
ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2558
ณ ชายหาดแหลมเสด็จ
บูรพาบีชรีสอร์ท จันทบุรี
ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียง เรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (ภาคกลาง) ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียง
เรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
(ภาคกลาง)
ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2558
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ภราดาอัครวัฒน์ จีระอมรินทร์ พร้อมคณะครู และนักเรียนทุนบ้านมิเกล ร่วมกิจกรรมส่งความสุขแก่ผู้สูงอายุ ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล วันที่ 12 เมษายน 2558 ภราดาอัครวัฒน์ จีระอมรินทร์
พร้อมคณะครู และนักเรียนทุนบ้านมิเกล
ร่วมกิจกรรมส่งความสุขแก่ผู้สูงอายุ
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล
วันที่ 12 เมษายน 2558
พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดา

พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 10 เมษายน 2558

พิธีมิสบูชาขอบพระคุณ ระลึกถึงการจากไปครบ 9 ปี ของ ภราดาโจเซฟ แมรตส์ มาร์แชล ณ โรงเรียนลาซา

พิธีมิสบูชาขอบพระคุณ
ระลึกถึงการจากไปครบ 9 ปี
ของ ภราดาโจเซฟ แมรตส์ มาร์แชล
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 10 เมษายน 2558