"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เมษายน ปีการศึกษา 2558
แถลงข่าว การแข่งขันฟุตบอล "ลาซาลคัพ ปี 2016" ณ ห้องประชุมมารดาพิทักษ์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 5 เมษายน 2559

แถลงข่าว การแข่งขันฟุตบอล
"ลาซาลคัพ ปี 2016"
ณ ห้องประชุมมารดาพิทักษ์
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 5 เมษายน 2559

พิธีบูชาขอบพระคุณ ครบรอบ 10 ปี การจากไปของอธิการโจเซฟ แมรตส์ ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี วันที่ 4 เมษายน 2559

พิธีบูชาขอบพระคุณ ครบรอบ 10 ปี
การจากไปของอธิการโจเซฟ แมรตส
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 4 เมษายน 2559