"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เมษายน ปีการศึกษา 2560
คุณครูรุ่งทิพย์ โกศลานันท์
เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการฝึกอบรม การจัดการศึกษาเพื่อบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
(Together Learning-Sufficiency Living)
ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2560

อบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE
นางจินนารี ธนพรภิบาลชน ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำ
TO BE NUMBER ONE สถานพินิจฯ จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ กรอบแนวคิดการดำเนินงานการจัดตั้งชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE
โดยวิทยากรอาจารย์สมจิตร์ ขุนจันทึก และคณะนักเรียนจากโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

วันที่ 27 เมษายน 2560

คณะภราดาลาซาล เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน เรียนรู้การบริหารงานโรงเรียนและการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 20 เมษายน 2560
วันที่ 1 ของการอบรมครูด้วยระบบทางไกล
(STEM EDUCATION)โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ ศูนย์อบรม สช.18 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 19-21 เมษายน 2560

ประก