"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เมษายน ปีการศึกษา 2560
สังสรรค์ครอบครัวลาซาล ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ปลายจันท์รีสอร์ท จ.จันทบุรี
เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2561

มุฑิตาจิตแด่ครูเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2560
ด้วยรักและขอบคุณ...
คุณครูสุทิน ภานุพันธ์ และคุณครูวลัย ชัยยะ
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

พิธีบูชาขอบพระคุณ ระลึกถึงการจากไปครบรอบ 12 ปีของ
ภราดาโจเซฟ แมรตส์ มาร์แซล
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 10 เมษายน 2561
ยินดีต้อนรับ
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน จำนวน 23 คน
ศึกษาดูงานการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 5 เมษายน 256