"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู

การประชุมเชิงประฏิบัติการ การประเมินมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 30 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุมมารดาพิทักษ์
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

พิธีไหว้ครู

การประชุมเชิงประฏิบัติการ การประเมินมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 29 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุมมารดาพิทักษ์
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

พิธีไหว้ครู

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
เมื่อวันที่ 25-27 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

พิธีไหว้ครู

พิธีบูชาขอบพระคุณ ระลึกถึงการจากไปของ ภราดาโจเซฟ แมรตส์ มาร์แซล ครบรอบ 13 ปี
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มาดาพิทักษ์)
วันที่ 10 เมษายน 2562

พิธีไหว้ครู

ระลึกถึงการจากไป ครบ 300 ปี

ของ ท่านนักบุญยอห์น แบปติสท์ เดอ ลาซาล
ณ โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
วันที่ 6-7 เมษายน 2562