"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2554
ภราดาประภาส ศรีเจริญ และคณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เป็นวิทยากรแกนนำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเอกชน"
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2554
ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี
โดย สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
คณะภราดา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า คนงานและร้านค้าร่วม
โครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้องในศูนย์การเรียนรู้ลาซาล กาญจนบุรี(BAMBOO SCHOOL)
โอกาสเฉลิมฉลอง 60 ปี คณะภราดาลาซาลแห่งประเทศไทย(ค.ศ.1951-2011)
วันที่ 29 สิงหาคม 2554
คณะผู้บริหาร คณะครู จาก ร.ร.เซนต์ราฟาแอล จ.สมุทรปราการ
และ ร.ร. เซนต์ยอแซฟ จ.สกลนคร
ศึกษาดูงานเรื่อง"การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 25 สิงหาคม 2554
การประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา 2554
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41
หัวข้อ "การบูรณาการวัฒนธรรม ความเชื่อ และชัวิต ในบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน"
ณ โรงแรมเอเชียพัทยา ชลบุรี
ระหว่างวันที่ 21- 24 ส.ค. 54
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังผู้บริหาร
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
วันที่ 20-22 สิงหาคม 2554
ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2554
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 17 สิงหาคม 2554
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
จากโรงเรียนตังเอ็งและโรงเรียนบุญสมวิทยา
ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 16 สิงหาคม 2554
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554
"ลาซาลจันท์รวมใจ เทิดไท้องค์ราชินี แม่แห่งแผ่นดิน"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 11 สิงหาคม 2554
พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
สุขสำราญแด่คุณแม่ทุกท่าน และอุทิศแด่ภราดาโจเซฟ วันคอย
ณ ลานลาซาลสเตเดียม
วันที่ 9 สิงหาคม 2554
โครงอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2554
งานวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 45 "Facebook"
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี
วันที่ 7 สิงหาคม 2554
โครงการปลูกต้นรัก พัฒนาต้นกล้า สู่วิถีชุมชน
จัดโดยกองทุนคุ้มครองเด็ก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6 สิงหาคม 2554
WELCOME ALL LASALLIAN PARTNERS
FROM BRITAIN AND SPAIN
TO LA SALLE CHANTHABURI
(MANDAPITHAK) SCHOOL
ON 5 AUGUST 2011

ขอแสดงความยินดีกับ...อาจาย์ศรีชาญ อริยะชัยประเสริฐ
ครูศิลปะของโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการศิลปะชุด "วิสังขาร"
The "Free Form Art" Exhibition
ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ
วันที่ 4-31 สิงหาคม 2554