"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2555
โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง รุ่นที่ 2 โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ประชาธิปไตย
และการเลือกตั้ง รุ่นที่ 2
โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี
ณ นวลจันทร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
วันที่ 29-31 สิงหาคม 2555
ค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 31 สิงหาคม 2555
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนชั้นอนุบาล โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนชั้นอนุบาล โดยไปปฏิบัติธรรม ณ วัดชากใหญ่ ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
วันที่ 29 สิงหาคม 2555
ค่ายบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ ลานลาซาลสเตเดียม
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 28 สิงหาคม 2555
โครงการทำดีเพื่อแม่ สาธิตดนตรีไทย เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการทำดีเพื่อแม่
สาธิตดนตรีไทย เฉลิมพระเกียรติฯ
ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 27 สิงหาคม 2555
ขอแสดงความยินดี...นางสาวประกายฟ้า จันทะตะเคียน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง  ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  วันที่ 27 สิงหาคม 2555  ขอแสดงความยินดี...
นางสาวประกายฟ้า จันทะตะเคียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ได้รับทุนเศรษฐกิจพอเพียง
ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
วันที่ 27 สิงหาคม 2555
คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)ร่วมการประชุมสัมมนา"โรงเรียนคาทอลิกไทยในบริบทของประชาคมอาเซียน" โดยสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย  ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 19-22 สิงหาคม 2555 คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมการประชุมสัมมนา
"โรงเรียนคาทอลิกไทยในบริบทของประชาคมอาเซียน"
โดยสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 19-22 สิงหาคม 2555
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 22 สิงหาคม 2555
คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมโครงการปฏิบ้ติธรรมเพื่อพัฒนาครูโรงเรียนเอกชน
ณ วัดคมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี
16-18 สิงหาคม 2555

งานวันแม่ "ลาซาลจันท์ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ
เทิดไท้ 80 พรรษามหาราชินี" ประจำปี 2555 ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
โดย นางสุปราณี ชาตไพสิฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 15 สิงหาคม 2555

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 80 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี
ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี
วันที่ 15 สิงหาคม 2555
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
14-18 สิงหาคม 2555
ภราดาสยาม งามดี และคณะครูคาทอลิก
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ส่งความสุขวันแม่แด่...
คุณแม่การ์เมลา สายัณห์ วัฒนวิทย์ อธิการิณีคณะภคินีอารามคาร์แมล จันทบุรี
ณ อารามคาร์แมล จันทบุรี
วันที่ 14 สิงหาคม 2555
ภราดาสยาม งามดี และคณะครูคาทอลิก
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ส่งความสุขวันแม่แด่...
มหาธิการิณีคุณแม่โรสริน ศรีไพร กระทอง
ณ อารามคณะรักกางเขน จันทบุรี
วันที่ 14 สิงหาคม 2555
งานวันแม่ "ลาซาลจันท์ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ 80 พรรษามหาราชินี" ประจำปี 2555 ระดับมัธยมศึกษา
โดย คุณแววตา ชีพสมุทร
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองจันทบุรี
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 10 สิงหาคม 2555
วันก่อตั้งประชาคมอาเซียน
ณ ลานลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 8 สิงหาคม 2555

ขอแสดงความยินดี...
คุณครูสมจิตร์ ขุนจันทึก
ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูผู้ได้รับทุนครูสอนดี"
ประจำปี 2554 จังหวัดจันทบุรี
ณ ห้องประชุม ไบเทคบางนา
วันที่ 6 สิงหาคม 2555

ทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 สิงหาคม 2555
ทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา
ระดับมัธยมศึกษา
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 สิงหาคม 2555
คณะครูและนักเรียนปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
ถวายเทียนจำนำพรรษา
ณ วัดหนองอ้อ อ.มะขาม จ.จันทบุรี
วันที่ 1 สิงหาคม 2555
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ถวายเทียนจำนำพรรษา
ณ วัดพลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี
วันที่ 1 สิงหาคม 2555
คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ถวายเทียนจำนำพรรษา
ณ วัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี
วันที่ 1 สิงหาคม 2555