"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม

เดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2559

ค่ายบูรณาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น "เดินชม แลชิม  ริมคลองภักดีรำไพ (Bhakti Rambhai Canal)" วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ค่ายบูรณาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
"เดินชม แลชิม ริมคลองภักดีรำไพ
(Bhakti Rambhai Canal)"
วันที่ 30 สิงหาคม 2559
ณ ลาซาลสเตเดียม
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ค่ายบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ ระดับประถมศึกษา "โรงเรียนของฉันลาซาลจันท์" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ค่ายบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
ระดับประถมศึกษา
"โรงเรียนของฉันลาซาลจันท์"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 26 สิงหาคม 2559
คณะครูและนักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 24 สิงหาคม 2559 คณะครูและนักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิต
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 24 สิงหาคม 2559
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 22 สิงหาคม 2559
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 22 สิงหาคม 2559
ค่ายนักเรียนแกนนำจิตอาสาพอเพียง "คุณธรรมนำ ลาซาล สืบสานงานพ่อ สู่ความพอเพียง" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 ค่ายนักเรียนแกนนำจิตอาสาพอเพียง
"คุณธรรมนำ ลาซาล
สืบสานงานพ่อ สู่ความพอเพียง"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 19-20 สิงหาคม 2559
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)แสดงเจตนารมณ์การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จ.จันทบุรี กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในจังหวัดนนทบุรี  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนปรากฏผลเป็นรูปธรรม และสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนใน จ.นนทบุรี “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี  วันที่ 19 สิงหาคม 2559 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
แสดงเจตนารมณ์การดำเนินโครงการ
TO BE NUMBER ONE จ.จันทบุรี
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนในจังหวัดนนทบุรี
ณ ห้องประชุม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 19 สิงหาคม 2559
การแข่งขันฟุตซอลนัดกระชับมิตร ระหว่างครูลาซาลจันท์ กับ โปสตุลันต์จากบ้านนักศึกษาลาซาลสามพราน ณ ลานลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 18 สิงหาคม 2559 การแข่งขันฟุตซอลนัดกระชับมิตร
ระหว่างครูลาซาลจันท์
กับ โปสตุลันต์จากบ้านนักศึกษาลาซาลสามพราน
ณ ลานลาซาลสเตเดียม
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 18 สิงหาคม 2559
บันทึกเทปเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 17 สิงหาคม 2559 บันทึกเทปเก่งและดี
TO BE NUMBER ONE
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 17 สิงหาคม 2559
โครงการผู้นำเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี (ลูกเจ้าตาก) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2559 โครงการผู้นำเยาวชนอาสารักษาดินแดน
ต้านภัยยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี (ลูกเจ้าตาก)
รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559
ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17
จันทบุรี
ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2559
กิจกรรมดนตรีพัฒนาจิตใจ ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 15 สิงหาคม 2559 กิจกรรมดนตรีพัฒนาจิตใจ
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 15 สิงหาคม 2559
Welcome.....Second group volunteers from De La Salle University Daswarioas, to Chanthaburi. August 15, 2016 Welcome.....
the second group of the Volunteers 
from De La Salle University-Dasmarinas, 
to La Salle Chanthaburi. 
August 15, 2016
อธิการชัยพร กิจมงคล พร้อมคณะภราดาและครู โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมกันขอพรจากคุณแม่ณัฎฐนิช พงษ์พานิช ผอ. และคุณครูอาวุโสอีก 2 ท่านคือ คุณครูวลัย ชัยยะ และคุณครูอิ่มใจ มาฆะสิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันแม่ ประจำปี 2559 และท่านอธิการได้มอบขวัญแก่คุณครูทุกท่าน ณ ห้องประชุมอาคารมารดาพิทักษ์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ขอพรจาก
คุณแม่ณัฎฐนิช พงษ์พานิช ผอ.
และคุณครูอาวุโส
เนื่องในโอกาสวันแม่ ประจำปี 2559
ณ ห้องประชุมอาคารมารดาพิทักษ์
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 11 สิงหาคม 2559
วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 "สิริกิติติ์มาตา 84 พรรษามหาราชินี พระแม่แห่งแผ่นดิน พระมิ่งขวัญของปวงประชา" กิจกรรมภายในห้องเรียน ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 11 สิงหาคม 2559 วันแม่แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2559
"สิริกิติติ์มาตา 84 พรรษา มหาราชินี "
กิจกรรมภายในห้องเรียน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 11 สิงหาคม 2559
วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 "สิริกิติติ์มาตา 84 พรรษามหาราชินี พระแม่แห่งแผ่นดิน พระมิ่งขวัญของปวงประชา" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 11 สิงหาคม 2559 วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
"สิริกิติติ์มาตา 84 พรรษามหาราชินี
พระแม่แห่งแผ่นดิน พระมิ่งขวัญของปวงประชา"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 11 สิงหาคม 2559
พิธีบูชาขอบพระคุณ ระลึกถึงแม่ผู้จากไป ณ ห้องประชุมอาคารมารดาพิทักษ์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 พิธีบูชาขอบพระคุณ
ระลึกถึงแม่ผู้จากไป
ณ ห้องประชุมอาคารมารดาพิทักษ์
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559
งานสัปดาห์ห้องสมุด"ลาซาลจันท์สืบสานรักการอ่าน อ่านเพื่อแม่" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 5 สิงหาคม 2559 งานสัปดาห์ห้องสมุด
"ลาซาลจันท์สืบสานรักการอ่าน อ่านเพื่อแม่"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 5 สิงหาคม 2559
ค่ายบูรณาการวิชาการ "อาเซียนศึกษา" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ค่ายบูรณาการวิชาการ "อาเซียนศึกษา"
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 4 สิงหาคม 2559
โครงการปลูกข้าวให้น้อง (ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ) ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 3 สิงหาคม 2559 โครงการปลูกข้าวให้น้อง
(ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ)
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 3 สิงหาคม 2559