"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม

เดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2560

ค่ายบูรณาการวิชาการ ระดับประถมศึกษา
"เรียนรู้สร้างสรรค์ สู่วิชาการรักษ์โลก"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560
ขอแสดงความยินดี...
ภราดาชัยพร กิจมงคล อธิการโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ได้รับรางวัลโล่รางวัลสถานศึกษาควบคุมการบริโภคยาสูบดีเด่น
ระดับเขตสุขภาพที่ 6 โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6
จังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง
วันที่ 29 สิงหาคม 2560
ยินดีต้อนรับ...
คณะอาจารย์จากโรงเรียนท่าเกษมพิทยา จ.สระแก้ว ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 25 สิงหาคม 2560
ค่ายนักเรียนแกนนำพอเพียงโรงเรียนลาซาลจันทบุีรี(มารดาพิทักษ์) "เรียนรู้แนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง"
ณ ศูนย์พัฒนาการศึกษาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ 22 สิงหาคม 2560
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 7-18 สิงหาคม 2560
วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
"สิริกิติติ์มาตา 85 พรรษา มหาราชินี " กิจกรรมภายในห้องเรียน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 11 สิงหาคม 2560
พิธีบูชาขอบพระคุณ ระลึกถึงคุณแม่...ผู้จากไป
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 10 สิงหาคม 2560
ค่ายแสวงหา ครั้งที่ 21 "เรียนรู้ เข้าใจ สัมผัส ความรักของพระคริสต์"
ณ อาคารสุวรรณศรี สังฆมณฑลจันทบุรี
วันทื่ 4-6 สิงหาคม 2560
ค่ายบูรณาการวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น "สะบายดีเมืองลาว"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 4 สิงหาคม 2560
งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560 "สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560
Welcome
การแสดงยิมนาสติกจาก
Holstebro Danish Performance Team
จากประเทศเดนมาร์ก ร่วมกับ
The Arrivals company to
La Salle Chanthaburi(Mandapitak) School
on 2 August 2017