พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม
 
เดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2562
 


โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน
เพื่อป้องกันการติดพนันในเยวชนและประชาชน
โดย...ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 30 สิงหาคม 2562
   
         


ยินดีต้อนรับ...คณะศึกษาดูงานดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จากจังหวัดนนทบุรี
ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 22 สิงหาคม 2562
   
         
  A Warm Welcome to
BR.Felipe C.Belleza Jr.FSC
Auxiliary Visitor LEAD
29-31 August 2019
   
         
  ยินดีต้อนรับ...คณะศึกษาดูงานโรงเรียนดงขวาง จังหวัดเพชรบูรณ์
"การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา"
ณ ศรร.โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 22 สิงหาคม 2562
   
         
  ค่ายบูรณาการวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
"5 STEPSสร้างนักเรียนรู้ สร้างคนดีมีคุณธรรม ก้าวนำ 5G"
ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
20 สิงหาคม 2562
   
         
  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 19 สิงหาคม 2562
   
         
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า
คณะภราดา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
12 สิงหาคม 2562
   
         
 

อบรมโครงการ
"หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ พระบรมราโชบายในหลวง รัชกาลที่10"
โดย พันโท สุธี สุขสากล
ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 8 สิงหาคม 256
2

   
         
  โครงการ"การจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณ
เพื่อสร้างพื้นฐานด้านกระบวนการคิดขั้นสูงอย่างสร้างสรรค์
สู่การสร้างนวัตกรรมผู้เรียน ( Micro:bit)"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 4-5 สิงหาคม 2562
   
         
  การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
อาสาสมัครชาวสเปนและคุณครู ณ ลาซาลสเตเดียม
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 2 สิงหาคม 2562
   
         
  โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค
จัดโดย เทศบาลเมืองจันทนิมิต
ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 2 สิงหาคม 2562