"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมการชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลก
(ICCS) ครั้งที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือ
วชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2553
ถึง 2 มกราคม 2554

คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมเดินทางไปมอบของ และร่วมทำ
กิจกรรมกับนักเรียนในศูนย์การเรียนรู้
ลาซาลของมูลนิธิลาซาล อ.สังขละบุรี
จ.กาญจนบุรี
ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2553

คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมเดินขบวนวันเปิดงานสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราชรำลึก
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2553

งานวันคริสตมาส
ประจำปี 2553
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2553

การแสดงของนักเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์)วันคริสตมาส
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิิทักษ์)
ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
โอกาส วันพระคริสตสมภพ
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิิทักษ์)
ร่วมอวยพร ส่งความสุข
เนื่องในโอกาสวันคริสตมาส
และวันขึ้นปีใหม่ 2554
คณะครู โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ร่วมสัมมนาเรื่อง
"สร้างผู้นำเครือข่ายสุขภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา "
ในวันที่ 22-24 ธันวาคม 2553
รายการวิทยุ IC 97.25 ร่วมกับ
CTV จันทบุรี จัดคอนเสิร์ต
RS SCHOOL TPUR LA SALLE
โดยมี "C-QUINT"และ"KAT&PAT"
ในวันที่ 21 ธันวาคม 2553
คณะภราดา คณะครูโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี (มารดาพิทักษ์) ร่วมรับ
พระกุมาร เนื่องในวันคริสต์มาส
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2553
นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ร่วมแสดงในงาน
เปิดโลกอัญมณี และของดีเมืองจันท์
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2553
คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ร่วมโครงการ
อบรมสัมมนาพัฒนาความรู้
เรื่อง หน่วยการเรียนรู้
การจัดกระบวนการเรียนการสอนฯ
ในวันที่ 11-16 ตุลาคม 2553
นักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียน
ชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวานเป็น
พระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมร้องเพลงอวยพร
เนื่องในวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่
ให้กับชุมชนคาทอลิก ต.จันทนิมิต
ในวันที่ 14-24 ธันวาคม 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมชมการแสดงกายกรรมการกุศล
"กายกรรมกวางซี"
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมงานฉลองอาสนวิหาร
พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
ในวันที่ 11 ธันวาคม 2553
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมอบรม
แกนนำเยาวชนผลิตสื่อสารคดี
ภาพยนต์สั้น และกระบวนการละคร
สู่วิถีพอเพียง
ในวันที่ 10 -12 ธันวาคม 2553
คณะภราดา คณะครู คณะนักศึกษา
วิชาทหาร ร่วมรับรางวัลสถานศึกษา
ที่ให้การสนับสนุนการฝึกวิชาทหาร
ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553
ในวันที่ 8 ธันวาคม 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีเทิดเกียรติแม่พระ
ในวันที่ 8 ธันวาคม 2553
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมขบวนแห่เทิดเกียรติแม่พระ
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2553
คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)
ร่วมอบรมการพัฒนาระบบการเงิน
และบัญชีสำหรับโรงเรียน
ณ โรงเรียนลาซาลกรุงเทพฯ
ในวันที่ 4-5 ธันวาคม 2553
นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ร่วมเข้าค่าย
วันรวมพลกองหน้าหรรษา
ณ สังฆมณฑลจันทบุรี
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2553
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ประจำปี 2553
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2553