"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2554
งานสังสรรค์ครอบครัวลาซาล
โอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2555
ณ ลานลาซาลสเตเดียม
วันที่ 28 ธันวาคม 2554
การศึกษาดูงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จากโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จ.เชียงราย
วันที่ 27 ธันวาคม 2554
คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมกับคณะสงฆ์ ซิสเตอร์และสัตบุรุษ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
ส่งกำลังใจแก่คณะสงฆ์ ซิสเตอร์และฆราวาสวัดในจังหวัดอยุธยา
และจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 26 ธันวาคม 2554
วันคริสต์มาส ประจำปี 2554
วันที่ 23 ธันวาคม 2554
คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมส่งความสุขในวันคริสต์มาสให้แก่บุคคล
และหน่วยงานราชการต่าง ๆ
ในจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 23 ธันวาคม 2554
คณะภราดา ผู้บริหาร ครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมรับพระกุมารในเทศกาลพระคริสตสมภพ
จากคณะสงฆ์และสัตบุรุษ
จากอาสนวิหารพระนางมารีอาฯ จันทบุรี
ณ อาคารเดอ ลาซาล
วันที่ 22 ธันวาคม 2554
คณะภราดา ผู้บริหาร ครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพระคริสตสมภพ
ณ ลานลาซาลสเตเดียม
วันที่ 22 ธันวาคม 2554
บริษัทนานมีบุ๊ค
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ณ ลานลาซาลสเตเดียมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 21 ธันวาคม 2554

60 YEARS ANNIVERSARY CELEBRATION
LA SALLE THAILAND SECTOR 1951-2011
AT LA SALLE BANGKOK
ON 19 December 2011


ภราดาประภาส ศรีเจริญ พร้อมคณะครูคาทอลิก
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีแห่สนิทมหาสนิท ระดับแขวงจันท์
ณ วัดมะขาม จันทบุรี
วันที่ 17 ธันวาคม 2554
คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก
ณ สนามสอบโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 16 ธันวาคม 2554
APLEC8
PHILIPPINES 2011
ON DECEMBER 4-9, 2011
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
ครบ 302 ปี
วันที่ 10 ธันวาคม 2554
คณะภราดา ครู และนักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีแห่เทิดเกียรติแม่พระ
องค์อุปถัมภ์อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 6 ธันวาคม 2554
ภราดาประภาส ศรีเจริญ
พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมเดินเทิดพระเกียรติและจุดเทียนชัยถวายพระพร
เนืองในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2554
ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
วันที 5 ธันวาคม 2554
งานวันรวมพลกองหน้าหรรษา สังฆมณฑลจันทบุรี
ณ อาคารสุวรรณศรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2554
คณะผู้บริหารและครู
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
อวยพรภราดาประภาส ศรีเจริญ
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2554
ณ ห้องประชุมอาคารมารดาพิทักษ์
วันที 2ธันวาคม 2554
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2554
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา มหามงคล
และโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 2 ธันวาคม 2554
พิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา มหามงคล
และโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 2 ธันวาคม 2554
กิจกรรมวันเอดส์โลก ปีการศึกษา 2554
คำขวัญวันเอดส์โลก ประจำปี 2554 "เอดส์ลดแล้ว....ลดอีด (GETTING TO ZERO)"
ณ ลานลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 ธันวาคม 2554