"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2555
บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอแสดงความยินดี...


โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ได้รับเกียรติบัตรการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเอกชน
ที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดีมากและดี
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
วันที่ 25 ธันวาคม 2555

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2555
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 24 ธันวาคม 2555
ภราดาสยาม งามดี
ผอ.โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
รับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
โครงการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
วันที่ 19-21 ธันวาคม 2555
การศึกษาดูงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
โดย คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชน จ.สมุทรปราการ
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 14 ธันวาคม 2555
ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ได้จัดโครงการ "ร่วมพลังรักษ์โลก" แก่นักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
โดยมุ่งเน้นให้คืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน
ผ่านการใส่ใจและดูแลสิ่งแวดล้อม
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 14 ธันวาคม 2555
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 13 ธันวาคม 2555
คุณพ่อประสาน พงษ์ศิริพัฒน์ และสมาชิกสภาอภิบาลอาสนวิหารพระนางมารีอาฯ จันทบุรี
ส่งความสุขเทศกาลพระคริสตสมภพ โดยอัญเชิญพระกุมารนำพระพรแก่คณะภราดา ครูและนักเรียน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 11 ธันวาคม 2555
คณะภราดา ครูและนักเรียน
ร่วมฉลองอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 8 ธันวาคม 2555
ชมรม TO BE NUMBER ONE
จัดกิจกรรมวันเอดส์โลกแก่สมาชิก
ตามคำขวัญ "Getting To Zero"
ณ ลานลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 7 ธันวาคม 2555
ค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ ระดับปฐมวัย
ณ อาคารมารดาพิทักษ์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 7 ธันวาคม 2555
พิธีวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 5 ธันวาคม 2555
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โดย นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพ่อ
“ลาซาลจันท์ร้อยใจ เทิดไท้องค์ราชันฯ”
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วันที่ 4 ธันวาคม 2555
9th Asia Pacific Lasallian Youth Congress(APLY9)
"Enter to learn,Leave to serve"
at La Salle Bangkok,Thailand
1-6 December 2012
วันรวมพลกองหน้าหรรษา "ร่าเริง กล้าหาญ เสียสละ"
ณ อาคารสุวรรณศรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
วันที่ 1 ธันวาคม 2555