"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
ธันวาคม ปีการศึกษา 2558
สังสรรค์ครอบครัวลาซาล ส่งท้ายปีเก่า...ต้อนรับปีใหม่ 2016 ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วัน 29 ธันวาคม 2558 สังสรรค์ครอบครัวลาซาล
ส่งท้ายปีเก่า...ต้อนรับปีใหม่ 2016
ณ ลาซาลสเตเดียม
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วัน 29 ธันวาคม 2558
พี่ศิษย์เก่าส่งความสุขวันคริสต์มาสให้น้อง ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 24 ธันวาคม 2558 พี่ศิษย์เก่าส่งความสุขวันคริสต์มาสให้น้อง
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 24 ธันวาคม 2558
กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 24 ธันวาคม 2558 กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 24 ธันวาคม 2558
พิธีมิสซาขอบพระคุณ เนื่องในวันพระคริสตสมภพ ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 24 ธันวาคม 2558 พิธีมิสซาขอบพระคุณ
เนื่องในวันพระคริสตสมภพ
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 24 ธันวาคม 2558
กิจกรรมส่งความสุขวันคริสต์มาสแด่ คุณแม่อธิการิณีและสมาชิก คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี  ณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี วันที่ 23 ธันวาคม 2558 กิจกรรมส่งความสุขวันคริสต์มาส
แด่ คุณแม่อธิการิณีและสมาชิก คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี
ณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
วันที่ 23 ธันวาคม 2558
กิจกรรมส่งความสุขวันคริสต์มาสแด่ คุณพ่อ พนักงาน ผู้สูงอายุ  ณ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จันทบุรี วันที่ 23 ธันวาคม 2558 กิจกรรมส่งความสุขวันคริสต์มาส
แด่ คุณพ่อ พนักงาน ผู้สูงอายุ
ณ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จันทบุรี
วันที่ 23 ธันวาคม 2558
กิจกรรมส่งความสุขวันคริสต์มาสแด่ คุณแม่อธิการิณีและสมาชิก  ณ อารามคาร์แมล จันทบุรี วันที่ 23 ธันวาคม 2558 กิจกรรมส่งความสุขวันคริสต์มาส
แด่ คุณแม่อธิการิณีและสมาชิก
ณ อารามคาร์แมล จันทบุรี
วันที่ 23 ธันวาคม 2558
โครงการพัฒนาบริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดจันทบุรี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนการเรียนรู้นักเรียน ปีงบประมาณ 2559 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับการอบรมแนวคิด CEFR สู่ความเป็นสากลในศตวรรษที่ 21 (การจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย) ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 19 ธันวาคม 2558 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ที่สอดคล้องกับการอบรมแนวคิด CEFR
สู่ความเป็นสากลในศตวรรษที่ 21
(การจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย)
ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 19 ธันวาคม 2558
โครงการพัฒนาบริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดจันทบุรี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนการเรียนรู้นักเรียน ปีงบประมาณ 2559 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับการอบรมแนวคิด CEFR สู่ความเป็นสากลในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 19 ธันวาคม 2558 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ที่สอดคล้องกับการอบรมแนวคิด CEFR
สู่ความเป็นสากลในศตวรรษที่ 21
ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 19 ธันวาคม 2558
ค่ายบูรณาการวิชาการอนุบาล ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ค่ายบูรณาการวิชาการอนุบาล
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 18 ธันวาคม 2558
คณะภราดา คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) ร่วมรับพระกุมาร เนื่องในวันคริสต์มาส ที่ 15 ธันวาคม 2558 คณะภราดา คณะครู
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
ร่วมรับพระกุมาร เนื่องในวันคริสต์มาส
วันที่ 15 ธันวาคม 2558
คณะภราดา คณะครู นักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมงานฉลองอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล วันที่ 12 ธันวาคม 2558 คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมงานฉลองอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
วันที่ 12 ธันวาคม 2558
A Warm Welcome... Br. Robert Schieler, FSC To La Salle Chanthaburi(Mandapitak) School, Thailand 9 December 2015 A Warm Welcome...
Br. Robert Schieler, FSC
To La Salle Chanthaburi(Mandapitak)
School
9 December 2015
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมงานแห่แม่พระพลอย ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิลมล วันที่ 8 ธันวาคม 2558 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมงานแห่แม่พระพลอย
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิลมล
วันที่ 8 ธันวาคม 2558
สุขภาวะดี วิถี ฅนจันท์ ณ ตลาดเจริญสุข ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2558 สุขภาวะดี วิถี ฅนจันท์
ณ ตลาดเจริญสุข
ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2558
งานวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2558 กิจกรรมภายในห้องเรียน ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) วันที่ 4 ธันวาคม 2558 งานวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2558
กิจกรรมภายในห้องเรียน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วันที่ 4 ธันวาคม 2558
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 " ลาซาลจันท์รวมใจ ร่วมพลัง รักสามัคคี เพื่อพ่อของแผ่นดิน" ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 4 ธันวาคม 2558 วันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
" ลาซาลจันท์รวมใจ ร่วมพลัง รักสามัคคี เพื่อพ่อของแผ่นดิน"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 4 ธันวาคม 2558
นักเรียนสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 1 ธันวาคม 2558 นักเรียนสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 ธันวาคม 2558