"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2560
คณะภราดา และครูคาทอลิกร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
และฉลองสังฆภาพสงฆ์ 50 ปี คุณพ่อเปโตร สมัคร เจ็งสืบสันต์, 25 ปื คุณพ่อเปาโล สมนึก ประทุกราช, 25 ปี คุณพ่อซีมอน เศกสม กิจมงคล
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 9 ธันวาคม 2017

งานเลี้ยง "สังสรรค์ครอบครัวลาซาล โอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561"
ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 28 ธันวาคม 2560

นางณัฏฐนิช พงษ์พานิช ผอ.
พร้อมครูและนักเรียนแกนนำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เข้าร่วมการอบรม "เยาวชนคนจันท์มุ่งมั่นค่านิยม 12 ประการ"
ตามโครงการส่งเสริมการศึกษารอบ
ด้านให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพพร้อมสู่สากลเมื่อ
ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี
วันที่ 22 ธันวาคม 2560
การตรวจรับเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2560
ภาคเรียนที่ 1 และ 2
โดย นางวรนุช สายทอง ศึกษานิเทศก์ และนางพรศิริ เจริญพร
ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีและเป็นโอกาสอันดีในการส่งความสุขใน
เทศกาลพระคริสตสมภพนี้ และปีใหม่ที่จะมาถึงแก่ทุกท่านที่เสียสละ ทุ่มเททำงานเพื่อพวกเราเสมอมา
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 21 ธันวาคม 2560
กิจกรรมวันคริสต์มาส
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 21 ธันวาคม 2560
รับพระพรจากพระกุมาร ในโอกาสเทศกาลพระคริสตสมภพ ประจำปี 2017
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 12 ธันวาคม 2017