"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2553
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ภาคบังคับ ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
พิธีมอบเกียรติบัตร "งานบัณฑิตน้อย"
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ปีการศึกษา 2553
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ประจำปีการศึกษา 2553
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
คณะภราดา คณะครูนักเรียนโรงเรียน
ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมงานฉลองนักบุญคามิลโล
ณ บ้านพักผู้สูงอายุ
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554
คณะครูคาทอลิก โรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมกิจกรรม
วันครูคาทอลิก แขวงจันทบุรี ปี 11
ณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554
คณะครู โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
"โครงการพัฒนาครูในการเขียนหน่วย
การเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง"
ณ ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2554
การสอบชิงทุนการศึกษา
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ประจำปีการศึกษา 2554
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ประจำปีการศึกษา 2553
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ และ
คณะทำงาน คัดกรองของสถานศึกษา
พิจารณาคุณสมบัติ ผู้ขอรับทุนโครงการ
"ทุนการศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
คณะภราดา คณะครูโรงเรียน
ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมรับนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี (มารดาพิทักษ์)ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไปทัศนศึกษา
ณ สวนนงนุช ตลาดน้ำ 4 ภาค
จังหวัดชลบุรี ตามโครงการ
เรียนฟรี 15ปี
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมทำบุญ
ตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
คณะครู โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ร่วมอบรม
การบูรณาการคุณค่าพระวรสาร
ในรายวิชาและชีวิตโรงเรียน
ณ บ้านผู้หว่าน นครปฐม
ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2554
คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระดับชั้น
อนุบาล 1-3 เดินทางไปทัศนศึกษา
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พาณิชย์นาวี และ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
ตามโครงการเีรียนฟรี 15 ปี
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
คณะครู ร่วมรับมอบตัวนักเรียน
ในระดับชั้นอนุบาล1-มัธยมศึกษาปีที่ 4
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดโทร.039-312396

แฮปปี้ไวรัส จัดบูธแจกซิมโทรศัพท์
Virus School Tour 2011
ให้คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

คณะภราดา คณะครู นักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
จับรางวัลฉลากการกุศล
และมอบรางวัล ประจำปี 2554
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ คลิก!!
คณะภราดา คณะครู นักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
เนื่องในวันปิดภาคเรียนประจำปี
การศึกษา 2553
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
คณะภราดา คณะครู นักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
ร่วมการประกวดมหกรรม TO BE
NUMBER ONE ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก ประจำปี 2554
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
คณะภราดา คณะครู โรงเรียนลาซาล
จันทบุรี (มารดาพิทักษ์)ร่วมงาน
วิชาการลาซาลกรุงเทพฯ
"Lasallian fair 2011"
ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2554
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรม
การศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศ
เทิดไท้องค์ราชัน
ในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2554
คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) เข้าร่วม
การอบรมเรื่องเพศศึกษาเพื่อเด็ก
และเยาวชน "รัก...ใคร่เรียนรู้"
รุ่นที่ 2
ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2554
คณะครู โรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ร่วมพิธีแถลงข่าว
การจัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษา
ออมสินอุปถัมภ์ จันทบุรี
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554
คณะภราดา คณะครู โรงเรียนลาซาล
จันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
ร่วมรับมอบนโยบายการศึกษา
จาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554
คณะภราดา คณะครู โรงเรียนลาซาล
จันทบุรี (มารดาพิทักษ์) ร่วมพิธีเปิด
อาคารเอนกประสงค์และโรงอาหาร
ณ โรงเรียนวัดจันทนาราม
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
ร่วมช่วยงานวัดไผ่ล้อม
(พระอารามหลวง) เนื่องในเทศกาล
งานปิดทองฝังลูกนิมิต
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554