"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
สารสนเทศโรงเรียน
เดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2554
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
ร่วมช่วยงานวัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง) เนื่องในเทศกาลงานปิดทองฝังลูกนิมิต 
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

คณะภราดา คณะครู
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) 
ร่วมพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์และโรงอาหาร
ณ โรงเรียนวัดจันทนาราม
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554

คณะภราดา คณะครู โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) 
ร่วมรับมอบนโยบายการศึกษาจาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554

คณะครู โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 
ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดตั้ง
โรงเรียนอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จันทบุรี
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554

คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 
เข้าร่วมการอบรมเรื่องเพศศึกษา
เพื่อเด็กและเยาวชน "รัก...ใคร่เรียนรู้" รุ่นที่ 2 
ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2554
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมการศึกษาเอกชน
สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน
ในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2554

คณะภราดา คณะครู
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
ร่วมงานวิชาการลาซาลกรุงเทพฯ "Lasallian fair 2011"
ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2554

คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
ร่วมการประกวดมหกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก ประจำปี 2554
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
เนื่องในวันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2553
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
จับรางวัลฉลากการกุศลและมอบรางวัล ประจำปี 2554
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
คณะครู ร่วมรับมอบตัวนักเรียน
ในระดับชั้นอนุบาล1-มัธยมศึกษาปีที่ 4 
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป
แฮปปี้ไวรัส จัดบูธแจกซิมโทรศัพท์ Virus School Tour 2011
ให้คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
คณะครู นักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 
ระดับชั้นอนุบาล 1-3 เดินทางไปทัศนศึกษา 
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี และ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน 
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
คณะครู โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 
ร่วมอบรมการบูรณาการคุณค่าพระวรสาร
ในรายวิชาและชีวิตโรงเรียน
ณ บ้านผู้หว่าน นครปฐม ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2554
คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 
ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา
ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554
คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไปทัศนศึกษา
ณ สวนนงนุช ตลาดน้ำ 4 ภาค จังหวัดชลบุรี 
ตามโครงการเรียนฟรี 15ปี ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554
คณะกรรมการ และคณะทำงานคัดกรองของสถานศึกษา พิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับทุน
โครงการ "ทุนการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ประจำปีการศึกษา 2553
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
การสอบชิงทุนการศึกษาโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ประจำปีการศึกษา 2554
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554
คณะครู โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ"โครงการพัฒนาครู
ในการเขียนหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ณ ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 
ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2554
คณะครูคาทอลิก โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 
ร่วมกิจกรรมวันครูคาทอลิก แขวงจันทบุรี ปี 11 
ณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมงานฉลองนักบุญคามิลโล
ณ บ้านพักผูั้สูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554
พิธีมอบเกียรติบัตร "งานบัณฑิตน้อย"
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ปีการศึกษา 2553
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554