"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2557
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดี - ประพฤติดี
ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ปัจฉิมนิเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
พิธีมอบประกาศนียบัตร
โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(D.A.R.E ประเทศไทย)
โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11
วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาส ปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557
วันพูธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
กิจกรรมวิชาการ "สานสัมพันธ์ ครอบครัวลาซาล"
วันเสาร์ที่14 กุมภาพันธ์ 2558
ณ โรงเรียนลาซาล(มารดาพิทักษ์)
กิจกรรมค่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
และดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธานี
วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
และดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธานี
วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรมค่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันจัทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558
อบรมภาษาอังกฤษและภาษาและวัฒนธรรมกัมพูชา
โดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่ 7-8,14-15,21 กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE
วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558