"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
กุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2558
การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 การประกวดผลงานโครงการ
TO BE NUMBER ONE
ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2559
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดจันทบุรี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนการเรียนรู้นักเรียน ปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำข้อสอบและคลังข้อสอบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดจันทบุรี
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนการเรียนรู้นักเรียน
ปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำข้อสอบและคลังข้อสอบ
ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิลด์  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทัศนศึกษา
ณ ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพฯ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
ราตรีสัมพันธ์ น้ำเงิน-ขาว ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ราตรีสัมพันธ์ น้ำเงิน-ขาว
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี-ประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี-ประพฤติดี
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาศปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 และการเริ่มเทศกาลมหาพรต วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) พิธีบูชาขอบพระคุณ
โอกาศปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
และการเริ่มเทศกาลมหาพรต
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
ทัศนศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ Underwater World Pattaya และPattaya Floating Market วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ทัศนศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ Underwater World Pattaya
และPattaya Floating Market
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1 และ 3/1  โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) เข้าร่วมอบรมเรื่อง "คุณค่าศักศรีของผู้สูงอายุและดูแลผู้สูงอายุเบื่องต้น และจิตตารมณ์ของคณะคามิลเลียน กิจการของคณะ"  ณ บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน จันทบุรี  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1
และ 3/1 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เข้าร่วมอบรมเรื่อง
"คุณค่าศักศรีของผู้สูงอายุและดูแลผู้สูงอายุเบื่องต้น
และจิตตารมณ์ของคณะคามิลเลียน กิจการของคณะ"
ณ บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน จันทบุรี
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
ทัศนศึกษา ระดับอนุบาล ณ ศูนย์การศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ทัศนศึกษา ระดับอนุบาล
ณ ศูนย์การศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559