"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2553

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561

วันนี้ (16 ก.พ.61) นร.ชั้นอนุบาล โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ได้ไปทัศนศึกษา ณ โอเอซิส ซีเวิลด์ จันทบุรี
ซึ่งเป็นสถานที่เพาะพันธุ์โลมา นอกจากเด็กๆจะได้ชมการแสดงโลมาสายพันธุ์ไทยทั้ง 2 สายพันธุ์ คือ โลมาปากขวดหรือโลมาสีชมพู และโลมาหัวบาตรหรือโลมาอิระวดีแล้ว
เด็กๆยังได้เปิดโลกการเรียนรู้สัตว์ชนิดอื่นอีกมากมาย

พิธีบูชาขอบพระคุณวันพุธรับเถ้า(Ash Wednesday) เป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลมหาพรต (Lent)
โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงเอกภพ ผลมูล เป็นประธานในพิธีฯ
เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะต้องละทิ้งสิ่งที่ไม่ดีต่างๆในชีวิต เพื่อจะได้เหมาะสมที่จะกลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์ในวันสมโภชปัสกา

งานราตรี น้ำเงิน-ขาว "คืนสู่เหย้าชาวลาซาล" ประจำปีการศึกษา 2560
เป็นโอกาสอันดีให้ศิษย์แสดงกตเวทิตาจิตบูรพาจารย์ แด่ครูอาวุโส
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

ภราดาชัยพร กิจมงคล คณะภราดา และตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ได้มีโอกาสต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาผู้ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561