"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู

ทัศนศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี และ ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา จ.ชลบุรี
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีไหว้ครู

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีไหว้ครู

โครงการทัศนศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ณ Viva Foresta Farm (วีว่า ฟอเรสต้า ฟาร์ม)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีไหว้ครู

ทัศนศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษา
ณ สวนนงนุช จ.ชลบุรี
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีไหว้ครู

รับศีลสง่า
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอา ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019

พิธีไหว้ครู

Goodbye Teachers Donna, Trizha, Colean and teacher Ericson. A warm fair well ceremony was held
as they are going back to their home on this Saturday. Finishing of the second group
of Lasallian Volunteer Teachers from the Philippines
at La Salle Chanthaburi(Mandapitak) School, Chanthaburi, Thailand.
May 15, 2018-February 22, 2019

พิธีไหว้ครู

ค่ายวิชาการบูรณาการฐานการเรียนรู้

ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ณ อาคารมารดาพิทักษ์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีไหว้ครู

งานวันชุมนุมกระแสเรียกสังฆมณฑลจันทบุรี
ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ชลบุรี
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019

พิธีไหว้ครู

พิธีบูชาขอบพระคุณ วันปิดภาคเรียน เทศกาลมหาพรต
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีไหว้ครู

งานราตรี น้ำเงิน-ขาว "คืนสู่เหย้าชาวลาซาล"

ปีการศึกษา 2561
"พบปะสังสรรค์ แบ่งปันประสบการณ์

เล่าขานเรื่องราว แบบชาวลาซาล"
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ลานสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

พิธีไหว้ครู

BACK TO SEE บ้านมิเกล
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

พิธีไหว้ครู

งานวิชาการ 8 ดวงดารา เสริมค่าวิชาการ

ณ ลาซาลจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีไหว้ครู

พิธีเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี ประพฤติดี
ประจำปีการศึกษา 2561
ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562