พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์    
 
เดือนกุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2562
 
         
 

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
ประจำปีการศึกษา 2562
ณ ห้อง TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

   
         
  อธิการ ดร.วิคเตอร์ กิล มูนโยส เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประจำปีการศึกษา 2562
ณ อาคารมารดาพิทักษ์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
   
         
  อธิการ ดร.วิคเตอร์ กิล มูนโยส เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
ประจำปีการศึกษา 2562
ณ อาคารมารดาพิทักษ์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
   
         
  อธิการ ดร.วิคเตอร์ กิล มูนโยส เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2562
ณ อาคารมารดาพิทักษ์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
   
         
  งานราตรี น้ำเงิน-ขาว "คืนสู่เหย้าชาวลาซาล" ปีการศึกษา 2562
"พบปะสังสรรค์ แบ่งปันประสบการณ์ เล่าขานเรื่องราว แบบชาวลาซาล"
ณ ASSEMBLY HALLโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
   
         
  งานวิชาการ" เปิดโลกการเรียนรู้ ก้าวสู่นวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา ลาซาลพัฒนาสู่ 5 G" ประจำปีการศึกษา 2562
ณ ASSEMBLY HALLโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
   
         
  งานวิชาการ ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ณ อาคารมารดาพิทักษ์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
   
         
  พิธีเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี ประพฤติดี
ประจำปีการศึกษา 2562
ณ ASSEMBLY HALL โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
   
         
  พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องใน
โอกาสปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา 2562
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
   
         
  Welcome to Br.Armin Luistro FSC
Visitor of the Lasallian
East Asia District
7 February 2020