"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2553
   ประถมศึกษา
    มัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

      ปฏิทินกิจกรรม
บรรยากาศในโรงเรียน