"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
   บทบาทหน้าที่ของครูและบุคลากร
สถิติครูจำแนกตามศาสนา
   สถิติครูจำแนกตามวุฒิการศึกษา
สถิติครูจำแนกตามเพศและอายุ
สถิติครูจำแนกตามสถานภาพ