"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนมกราคม ปีการศึกษา 2553
งานราตรีน้ำเงิน-ขาวชาวลาซาล
ประจำปีการศึกษาที่ 2553
ในวันที่ 29 มกราคม 2554
พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี-ประพฤติดี
ประจำปี 2553
ในงานวิชาการลาซาลจันท์
"60 ปีคณะลาซาล วิชาการลาซาลจันท์
สานฝันเด็กไทย หัวใจพอเพียง"
ในวันที่ 29 มกราคม 2554
งานวิชาการลาซาลจันท์
"60 ปีคณะลาซาล วิชาการลาซาลจันท์
สานฝันเด็กไทย หัวใจพอเพียง"
ในวันที่ 27-29 มกราคม 2554
คลิกชมภาพวันที่ 27 มกราคม 2554
คลิกชมภาพวันที่ 28 มกราคม 2554
งานวิชาการลาซาลจันท์
"60 ปีคณะลาซาล วิชาการลาซาลจันท์
สานฝันเด็กไทย หัวใจพอเพียง"
ในวันที่ 27-29 มกราคม 2554
ชมภาพวันที่ 27 มกราคม 2554
คณะภราดา คณะครูโรงเรียน
ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมเดินทางไปเยี่ยม นศท.
ณ มณฑลทหารบกที่ 14
ในวันที่ 28 มกราคม 2554
คณภราดา คณะครูโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี (มารดาพิทักษ์) ร่วมพิธี
มอบพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ในวันที่ 25 มกราคม 2554
คณะภราดา คณะครูโรงเรียน
ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนชั้น ม.3
เรียนต่อชั้น ม.4 ให้กับผู้ปกครอง
ในวันที่ 24 มกราคม 2554
พิธีสดุดีนักบุญยอห์น แบพติสท์
เดอ ลาซาล
เจษฎาจารย์ นักบุญองค์อุปถัมภ์
ของครูทั้งหลาย
ในวันที่ 18 มกราคม 2554

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ที่ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง 1 โรงเรียน
1 นวัตกรรม "นาฏศิลป์พื้นบ้าน
สืบสานวิถีชีวิตชาวจันท์ "
ประจำปีการศึกษา 2554
ในวันที่ 16 มกราคม 2554

คณะครู นักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมจัดแสดง
นิทรรศการ "นาฏศิลป์พื้นบ้าน
สืบสานวิถีชีวิตชาวจันท์ "
ในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 55
วันที่ 16 มกราคม 2554
ขอแสดงความยินดีกับคณะครู
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
"ครูผู้สอนดีเด่น" ประจำปี 2553
จากสำนักงานคุรุสภา
ในวันที่ 16 มกราคม 2553
<<รายชื่อครูที่ได้รับรางวัล>>
คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ร่วมทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันครูแห่งชาติ
ในวันที่ 16 มกราคม 2554
คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) ร่วมใจอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันครูแห่งชาติ
ในวันที่ 15 มกราคม 2554
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมเข้าค่าย
ดาราศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี
ในวันที่ 14-15 มกราคม 2554
นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์) เข้าร่วมสัมมนาผู้นำ
เยาวชนลาซาล 3 โรงเรียนครั้งที่ 8
ในวันที่ 13-16 มกราคม 2554
ณ โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาิทักษ์)
ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอา
ปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
ในวันที่ 8 มกราคม 2554
คณะภราดา คณะครู โรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมงานเลี้ยง
สังสรรค์ครอบครัวลาซาล
วันปีใหม่ 2554
ในวันที่ 7 มกราคม 2554
คณะครู นักเรียน โรงเรียนลาซาล
จันทบุรี(มารดาิทักษ์)
ร่วมทำบุญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ปี 2554 ณ วัดพลับพลา
วัดดอนตาล และวัดไผ่ล้อม
ในวันที่ 8 มกราคม 2554
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาิทักษ์)
ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554
ในวันที่ 7 มกราคม 2554
สำนักงานสรรพากรภาค 5
ให้ความรู้ "ภาษีอากรสำหรับเยาวชน"
กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
ในวันที่ 5 มกราคม 2554
คณะภราดา คณะครู นักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมการชุมนุมลูกเสือคาทอลิกโลก
(ICCS) ครั้งที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือ
วชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2553
ถึง 2 มกราคม 2554