"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนธันวาคม ปีการศึกษา 2555
การประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา การประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
โดย คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงานและผู้ปกครองเครือข่าย
ณ ห้องประชุม อาคารมารดาพิทักษ์
วันที่ 9 มกราคม 2556
ร่วมส่งความสุขเทศกาลพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ ภราดาสยาม งามดี
พร้อมคณะภราดา ครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมส่งความสุขเทศกาลพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่
แก่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
วันที่ 8 มกราคม 2555
บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ห้องประชุม อาคารมารดาพิทักษ์
วันที่ 7 มกราคม 2556
บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สังสรรค์ครอบครัวลาซาล
โอกาสส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่
ณ ลานลาซาลสเตเดียม
วันที่ 4 มกราคม 2556
บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อบรมพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส
แก่นักเรียนทุนบ้านมิเกลและนักเรียนแกนนำ
ภายใต้โครงการทุนครูสอนดี
ณ ห้องประชุม อาคารมารดาพิทักษ์
วันที่ 3 มกราคม 2555