"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม

เดือนมกราคม ปีการศึกษา 2556

"ลาซาเลี่ยนเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2556 "
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 23-24 มกราคม 2557
พิธีเปิด
พิธีปิด
กีฬา
อนุบาลลาซาเลี่ยนเกมส์
งานวิชาการลาซาลจันท์
"หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 17 มกราคม 2557
คณะครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)จำนวน 25 คน ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
คณะครู
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จำนวน 25 คน
ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556
ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2557
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)ร่วมบริจาคโลหิต
คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมบริจาคโลหิต
ณ ห้องประชุม อาคารมารดาพิทักษ์
วันที่ 15 มกราคม 2557
พิธีสดุดีนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
พิธีสดุดีนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 15 มกราคม 2557
พิธีรับศิลสง่าของนักเรียนคาทอลิก
พิธีรับศิลสง่าของนักเรียนคาทอลิก
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
จันทบุรี
วันที่ 11 มกราคม 2556
คณะครูคาทอลิกจัดกิจกรรมแก่เด็กในชุมชนหลังวัด เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
คณะครูคาทอลิก
จัดกิจกรรมแก่เด็กในชุมชนหลังวัด
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2557
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
จันทบุรี
วันที่ 11 มกราคม 2557
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
ณ ลานสเตเดี่ยม
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 10 มกราคม 2557
พิธีมิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
พิธีมิสซาขอบพระคุณ
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2557
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 10 มกราคม 2557
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
พิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 10 มกราคม 2557
งานวิชาการอนุบาล ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 9 มกราคม 2557
งานวิชาการอนุบาล
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 9 มกราคม 2557
สังสรรค์ครอบครัวลาซาล โอกาสส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ณ ลานลาซาลสเตเดียม วันที่ 3 มกราคม 2557
สังสรรค์ครอบครัวลาซาล
โอกาสส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่
ณ ลานลาซาลสเตเดียม
วันที่ 3 มกราคม 2557