"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนมกราคม ปีการศึกษา 2557
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร่วมฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ
ณ ห้องประชุมมารดาพิทักษ์
วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558
โครงการชวนกันฟังธรรม
ระดับก่อนประถมศึกษา
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 21 มกราคม 2558
คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมบริจาคโลหิต
ณ ห้อง TO BE อาคารพระหฤทัย
วันที่ 19 มกราคม 2558
พิธีสดุดีนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 19 มกราคม 2558
เตรียมความพร้อมสอบ O-Net ระดับชั้น ม. 3
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 17-18 มกราคม 2558
งานวันครู ประจำปี ๒๕๕๘
“ครูดีศรีแผ่นดิน”
ในวันที่ 16 มกราคม 2558
ณ หอประชุมจันผาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
พิธีสดุดีนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 15 มกราคม 2558 พิธีสดุดีนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 15 มกราคม 2558
สังสรรค์ครอบครัวลาซาล โอกาสส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ณ ลานลาซาลสเตเดียม วันที่ 9 มกราคม 2558 สังสรรค์ครอบครัวลาซาล
โอกาสส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่
ณ ลานลาซาลสเตเดียม
วันที่ 9 มกราคม 2558
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเด็กและวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 9 มกราคม 2558 พิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันเด็กและวันครูแห่งชาติ
ประจำปี 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 9 มกราคม 2558