"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
มกราคม ปีการศึกษา 2558
นักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 30 มกราคม 2559 นักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 30 มกราคม 2559
พิธีเปิดงานวันวิชาการ ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 29 มกราคม 2559 พิธีเปิดงานวันวิชาการ
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 29 มกราคม 2559
แข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 26- 28 มกราคม 2559 แข่งขันทักษะทางวิชาการ
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 26- 28 มกราคม 2559
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ชั้นอนุบาล ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 28 มกราคม 2559

แข่งขันทักษะทางวิชาการ ชั้นอนุบาล
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 28 มกราคม 2559

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ณ โรงเรียนตังเอ็ง ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET
ณ โรงเรียนตังเอ็ง
ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2559
โอกาสเสกอาคารแม่พระแห่งดวงดารา โรงเรียนลาซาล สังขละบุรี โดย พระอัครสังฆราช พอล ซาง อิน นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย วันที่ 23 มกราคม 2559 โอกาสเสกอาคารแม่พระแห่งดวงดารา
โรงเรียนลาซาล สังขละบุรี
โดย พระอัครสังฆราช พอล ซาง อิน นัม
เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
วันที่ 23 มกราคม 2559
พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนอกส์ และพิธีปิด โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 20 มกราคม 2559 พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงาน
การผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนอกส์
และพิธีปิด
โครงการอบรมครูหลักสูตร
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ หอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 20 มกราคม 2559
คณะครูและนักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 19 มกราคม 2559 คณะครูและนักเรียนร่วมกันบริจาคโลหิต
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 19 มกราคม 2559
ขอแสดงความยินดี... คุณครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี โดย นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ เป็นประธานมอบรางวัลในงานวันครู ประจำปี 2559  ณ โรงเรียนสฤษดิเดช   วันที่ 16 มกราคม 2559 ขอแสดงความยินดี...
คุณครูโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
โดย นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ
เป็นประธานมอบรางวัลในงานวันครู
ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
วันที่ 16 มกราคม 2559
พิธีสดุดีนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 15 มกราคม 2559 พิธีสดุดีนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 15 มกราคม 2559
ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกาาเอกชนจังหวัดจันทบุรี และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 12 มกราคม 2559 ประชุมคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกาาเอกชนจังหวัดจันทบุรี
และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดจันทบุรี
ครั้งที่ 2/2559
ณ ห้องประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 12 มกราคม 2559
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 8 มกราคม 2559 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 8 มกราคม 2559
ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 8 มกราคม 2559 ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 8 มกราคม 2559
พิธีมิสซา เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 8 มกราคม 2559 พิธีมิสซา เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 8 มกราคม 2559
แนะแนวการศึกษา ม.3 เรียนต่อ ม.4 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 7 มกราคม 2559

แนะแนวการศึกษา ม.3 เรียนต่อ ม.4
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

วันที่ 7 มกราคม 2559

แนะแนวการศึกษา ป.6 เรียนต่อ ม.1 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 7 มกราคม 2559 แนะแนวการศึกษา ป.6 เรียนต่อ ม.1
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 7 มกราคม 2559
โครงการสถานพินิจฯ สู่สถานศึกษาเพื่อป้องกันการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 6 มกราคม 2559 โครงการสถานพินิจฯ สู่สถานศึกษา
เพื่อป้องกันการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 6 มกราคม 2559