"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนมกราคม ปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 13 มกราคม 2560 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2560
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 13 มกราคม 2560
พิธีสดุดีนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล วันที่ 13 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) พิธีสดุดีนักบุญยอห์น
แบพติสท์ เดอ ลาซาล
วันที่ 13 มกราคม 2560
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)