"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนมกราคม ปีการศึกษา 2560

ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในสถานศึกษา
โครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการสุขภาพพื้นฐานผสมผสานแพทย์ปัจจุบันและแพทย์ทาง
ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี
วันที่ 29 มกราคม 2561

อแสดงความยินดี...
นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 คน ร่วมเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจและเข้าพิธีรื้อฟื้นรับศีลมหาสนิทอย่างสง่า
ณ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี

พิธีเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี ประพฤติดี
ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561

งานวิชาการ 25-26 ม.ค.61

คลิก>>อนุบาล//ประถม//ม.ต้น//ม.ปลาย

2nd LEAD MISSION ASSEMBLY
Building the Collaborative Network of Lasallian Educators

in East Asia
AT LA SALLE BANGKOK
ON 19-20 JANUARY 2018

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
โดยว่าที่ ร.ต.อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561

วันเด็ก-วันครู 12ม.ค.60

คลิก>>ตักบาตร//มิสซา//กีฬา

คณะครูและนักเรียนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี เป็นวิทยากรในโครงการอบรมสร้างเครือข่่ายเฝ้าระวังยาเสพติด อำเภอคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ณ หอประชุม อำเภอคิชฌกูฏ
วันที่ 10 มกราคม 2561

พิธีสดุดีนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 12 มกราคม 2561

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันเด็ก-วันครู ปีการศึกษา 2560
โดยมี บาทหลวงสมัคร เจ๊ง สืบสันต์ เป็นประธานในพิธีฯ
ณ ห้องประชุม อาคารมารดาพิทักษ
วันที่ 12 มกราคม 2561