"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนมกราคม ปีการศึกษา 2560
พิธีสดุดีนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 12 มกราคม 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันเด็ก-วันครู ปีการศึกษา 2560
โดยมี บาทหลวงสมัคร เจ๊ง สืบสันต์ เป็นประธานในพิธีฯ
ณ ห้องประชุม อาคารมารดาพิทักษ
วันที่ 12 มกราคม 2561