"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนมกราคม ปีการศึกษา 2561
พิธีไหว้ครู

นางสาวเพลินพิศ กอบตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ

ติดตาม และประเมินผล
นางพรศิริ เจริญพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นายกิติศักดิ์ ชัยสิทธิ์วาทิน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
และนางขวัญใจ คำรอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

พิธีไหว้ครู

พิธีปฎิญาณตนตลอดชีพ
ภราดาปรีชา ไตรแก้ว
ณ วัดน้อย โรงเรียนลาซาลกรุงเทพ
วันที่ 19 มกราคม 2562

พิธีไหว้ครู

วันครู จังหวัดจันทบุรี
"คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562

พิธีไหว้ครู

พิธีวางพวงมาลาสดุดีนักบุญยอห์น แบพติสท์ เดอ ลาซาล
ผู้ก่อตั้งคณะภราดาลาซาล และนักบุญองค์อุปถัมภ์ของครูทั้งหลาย
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

พิธีไหว้ครู

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานTO BE NUMBER ONEจากโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 จ.สตูล
ณ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 14 มกราคม 2562

พิธีไหว้ครู

กิจกรรมส่งความสุขวันเด็ก - วันครู ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 11 มกราคม 2562

พิธีมิสซา//ตักบาตร//มอบของขวัญ

พิธีไหว้ครู

การแนะนำศึกษาต่อชั้น ม.4
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 10 มกราคม 2562