ประวัติการทำงานในประเทศไทย

31 สิงหาคม พ.ศ. 2494 เรียนภาษาไทยที่สามพราน

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495 มาอยู่จังหวัดนครสวรรค์ และได้ก่อตั้งโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2496 โดยใช้ชื่อโรงเรียนตงฮั้ว

พ.ศ. 2500 สัญญาหมดอายุ โรงเรียนหาซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนใหม่ใช้ชื่อ โรงเรียนโชติรวี

11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 ย้ายไปลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

30 เมษายน พ.ศ. 2510 ย้ายไปลาซาลบางนา

1 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 ย้ายไปลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)

1 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 ย้ายไปลาซาลบางนาและดำรงตำแหน่งอธิการเจ้าคณะแขวงฯ

2533 - ปัจจุบัน ย้ายไปลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)