"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2554
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
โดย ภราดาประภาส ศรีเจริญ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
ณ ลานลาซาลสเตเดียม
วันที่ 29 กรกฎาคม 2554
พิธีการถวายอาลัยสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

พิธีการถวายอาลัยสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 28 กรกฎาคม 2554

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพศศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน
รัก...ใคร่เรียนรู้ แก่นักเรียนแกนนำชั้นมัธยมศึกษา
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 26กรกฎาคม 2554

ค่ายผู้นำเยาวชนลาซาล 3 โรงเรียน : เรียนรู้วิถีชีวิตการทำนา
ณ ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆมณฑลจันทบุรี อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2554
คณะศึกษาดูงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จากโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2554

คณะภราดา ผู้บริหาร ครูและนักเรียน
ร่วมอวยพรโอกาสวันคล้ายวันเกิด
แด่..คุณแม่ การเมลา สายัณห์ วัฒนวิทย์
อธิการิณีคณะภคินีอารามคาร์แมล จันทบุรี
ณ อารามคาร์แมล จันทบุรี
วันที่ 22 กรกฎาคม 2554

ค่ายฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ปีการศึกษา 2554
โดยมีคุณพ่อพูนพงษ์ คูนา เป็นประธานในพิธีและเป็๋นวิทยากรให้ความรู้
แก่นักเรียนคาทอลิก
ณ ห้องประชุมอาคารมารดาพิทักษ์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 20 กรกฎาคม 2554

อธิการประภาส ศรีเจริญ ตัวแทนคณะครูคาทอลิก
ร่วมงานฉลองวัดคามิลเลียน จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 16 กรกฎาคม 2554
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเข้าพรรษา
ณ ลานลาซาลสเตเดียม
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 14 กรกฎาคม 2554
คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
ปี 2554 ดังนี้
1. วัดเขาหนองปลาไหล 2.วัดป่าคลองกุ้ง 3.วัดดอนตาล
4.วัดใหม่
5.วัดหนองอ้อ 6.วัดพลับพลา
7.วัดเนินโพธิ์ 8.วัดสมเด็จ 9.วัดไผ่ล้อม
ณ ลานลาซาลสเตเดียม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 12 กรกฎาคม 2554
หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดจันทบุรี
จัดการอบรมโครงการ "สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์"
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ ห้องประชุมอาคารมารดาพิทักษ์ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 12 กรกฎาคม 2554
ขอแสดงความยินดี...
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ครั้งที่2
ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก
ประจำปีการศึกษา 2553
วันที่ 11 กรกฎาคม 2554
ขอแสดงความยินดี...
นางสาววลีรัตน์ มิ่งศูนย์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง
ประจำปีการศึกษา 2553
วันที่ 11 กรกฎาคม 2554
คณะผู้บริหาร โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
เข้าร่ามอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามประเมินผล
สถานศึกษาพอเพียง รุ่นที่ 3
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2554
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเอกชน จังหวัดจันทบุรี
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ ห้องประชุมพุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2554
ค่ายฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ชั้น ม.3
เพื่อกลุ่มเยาวชน
โดยมีพระคุณเจ้าลอร์เรน เทียนชัย สมานจิต เป็นประธานในพิธี
ณ อาคารสุวรรณศรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2554
ค่ายคุณธรรม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ ห้องประชุมอาคารมารดาพิทักษ์
วันที่ 7 กรกฎาคม 2554
คณะภราดา ครูและนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำเดือนกรกฎาคม
โดย คุณพ่อพูนพงษ์ คูนา เป็นประธานในพิธี
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2554
กองลูกเสือ สำรอง กองลูกเสือสามัญ กองลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมเดินสวนสนามและร่วมบำเพ็ญประโยชน์
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การลูกเสือไทยและ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของ
คณะลูกเสือแห่งชาติเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2554
กองลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่
ร่วมเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การลูกเสือไทย
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2554