"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรมนำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2557
โครงการ รัฐสภาของเรา "สัญจร" โครงการ รัฐสภาของเรา "สัญจร"
สวท.จันทบุรี FM.90.25 MHZ.
ร่วมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์
และคืนความสุขให้บประชาชน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
สอบธรรมะทางก้าวหน้า สอบธรรมะทางก้าวหน้า
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
การสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี การสร้างภูมิคุ้มกันของสังคม
ในมิติวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
นำสู่ความสมานฉันท์และคืนความสุขสู่ประชาชน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
พิธีเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557 พิธีเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557
"รักการอ่าน สร้างแนวคิด ชีวิตฟื้นฟู
พัฒนาการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
ค่ายคุณธรรม ค่ายคุณธรรม
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
ค่ายแสวงหา ค่ายแสวงหา
"เรียนรู้ เข้าใจ สัมผัส ความรักของพระคริสต์"
ณ อาคารสุวรรณศรี จ.ชลบุรี
ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2557
การแสดงละครนอก โดย กลุ่มละครฅนทำคนดู การแสดงละครนอก
โดย กลุ่มละครฅนทำคนดู
ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาด้วยละคร
ระดับชั้น ม.3-ม.6
เรื่อง สังข์ทอง ตอนเลือกคู่ หาปลา
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
การแสดงละครนอก โดย กลุ่มละครฅนทำคนดู การแสดงละครนอก
โดย กลุ่มละครฅนทำคนดู
ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาด้วยละคร
ระดับชั้น ป.1-ม.2 เรื่อง สวัสดีอาเซี่ยน
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและจินตลีลาประกอบเพลง การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
และจินตลีลาประกอบเพลง
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
"รักการอ่าน สร้างแนวคิด ชีวิตฟื้นฟู
พัฒนาการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21"
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
การแข่งขันตำส้มตำ การแข่งขันตำส้มตำ
เนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557
ค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ค่ายคุณธรรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557
ค่ายผู้นำ Y.C.S. สัมผัสชีวิตสังฆมณฑลจันทบุรี ค่ายผู้นำ Y.C.S.
สัมผัสชีวิตสังฆมณฑลจันทบุรี
"ความรักกับเยาวชน"
ณ ศูนย์สังคมพัฒนา
สังฆมณฑลจันทบุรี จ.สระแก้ว
ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2557
อบรมแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี อบรมแกนนำชมรม
TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี
"พัฒนาการเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีม"
ณ ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 19 กรกฎาคม 2557
มหกรรมเฉลิมฉลอง 12 ปี TO BE NUMBER ONE มหกรรมเฉลิมฉลอง 12 ปี
TO BE NUMBER ONE
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2557
ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี
ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557
ค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้น ม.4-ม.6 วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ค่ายคุณธรรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2557
พิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำเดือน

พิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำเดือน
ณ ห้องประชุม
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

พิธีทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา พิธีทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรีมารดาพิทักษ์ คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ร่วมถวายเทียนจำพรรษา
เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
พิธีเดินสวนสนามน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พิธีเดินสวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557