"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม
เดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2558
คณะครูจากโรงเรียนพันดอนวิทยา ศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาทักษ์) ณ ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

คณะครูจากโรงเรียนพันดอนวิทยา
ศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาทักษ์)
ณ ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE
วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด "วิศิษฎ์ศิลปิน ศาสตร์ศิลป์ราชนารี" ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
"วิศิษฎ์ศิลปิน ศาสตร์ศิลป์ราชนารี"
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ "วิศิษฎ์ศิลปิน ศาสตร์ศิลป์ราชนารี" ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
"วิศิษฎ์ศิลปิน ศาสตร์ศิลป์ราชนารี"
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดสมเด็จ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา
เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา
ณ วัดสมเด็จ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดพลับพลา วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
และระดับประถมศึกษา
ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา
เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา
ณ วัดพลับพลา
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
Welcome...  Students from De La Salle University-Dasmarinas,Philippines to La Salle Chanthaburi(Mandapitak) School July 27,2015 Welcome...
Students from De La Salle University-Dasmarinas,Philippines
to La Salle Chanthaburi(Mandapitak) School
July 27,2015
การอบรมชิงปฏิบัติการ แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โรงเรียน

การอบรมชิงปฏิบัติการแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ภาคกลาง
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี
ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2558

ค่ายผู้นำ Y.C.S. สัมผัสชีวิตสังฆมณฑลจันทบุรี "มีชีวิตที่แตกต่าง" ณ ศูนย์สังคมพัฒนามณฆลจันทบุรี จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2558

ค่ายผู้นำ Y.C.S.
สัมผัสชีวิตสังฆมณฑลจันทบุรี
"มีชีวิตที่แตกต่าง"
ณ ศูนย์สังคมพัฒนามณฆลจันทบุรี
จังหวัดสระแก้ว
ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2558

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
รับรางวัลพระราชทาน
ระดับก่อนประถมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประกวดชมรม/จังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ ระดับเพชร รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี 2558 ณ อาคาร 9 ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 มหกรรมรวมพลสมาชิก
TO BE NUMBER ONE
ประกวดชมรม/จังหวัด
TO BE NUMBER ONE
ต้นแบบ ระดับเพชร
รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
ประจำปี 2558
ณ อาคาร 9 ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม
เมืองทองธานี
วันที่ 15 กรกฎาคม 2558
ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2558 ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ณ ห้องประชุมใหญ่
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2558
มิสซาประจำเดือนกรกฎาคม ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 10 มิถุนายน 2558 มิสซาประจำเดือนกรกฎาคม
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 10 มิถุนายน 2558
ค่ายแสวงหา ครั้งที่ 19 "เรียนรู้ เข้าใจ สัมผัส ความรักของพระคริสต์" ณ อาคารสุวรรณศรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฏาคม 2558 ค่ายแสวงหา ครั้งที่ 19
"เรียนรู้ เข้าใจ สัมผัส ความรักของพระคริสต์"
ณ อาคารสุวรรณศรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฏาคม 2558
โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดจันทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัตการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร และ

โครงการพัฒนาผู้บริหาร
และครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดจันทบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัตการ
พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
และครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดจันทบุรี
ด้านการนำผล O-NET
ไปใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ณ ห้องประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
วันที่ 5 กรกฎาคม 2558

อบรมลูกเสือ เนตรนารีอาสาจราจร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 อบรมลูกเสือ เนตรนารีอาสาจราจร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมขบวนการทานครบหมู่ ตอน พิษเค็มสะท้าน หวานหยดย้อย จากฟาร์มเฮ้า ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมขบวนการทานครบหมู่
ตอน พิษเค็มสะท้าน หวานหยดย้อย
จากฟาร์มเฮ้า
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
ค่ายคุณธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2558 ค่ายคุณธรรม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2558
พิธีเดินสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 พิธีเดินสวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558