"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม

เดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2559

โครงการฟื้นฟูจิตใจครูองค์กรคาทอลิกในโรงเรียน ณ เดอะธารารีสอร์ พัทยา ระหว่างวันที่ 23-31 กรกฎาคม 2559 โครงการฟื้นฟูจิตใจ
ครูองค์กรคาทอลิกในโรงเรียน
ณ เดอะธารารีสอร์ พัทยา
ระหว่างวันที่ 23-31 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ "ลาซาลสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสตร์ศิลป์ภาษาไทย"  ประจำปีการศึกษา 2559  ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
"ลาซาลสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศาสตร์ศิลป์ภาษาไทย"
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัการเรียนการสอน" โครงการขับเคลื่อนหลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "เทคนิคการวิเคราะห์
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การจัการเรียนการสอน"
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัขญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 23 กรกฎาคม 2559
นักเรียนแกนนำของชมรม TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี ร่วมนำเสนอผลงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 ในงาน"มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE" ซึ่งในปีนี้่ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)ได้ประกาศนียบัตรทีรักษามาตรฐานพร้อมเป็นระดับเพชรปีที่ 2 และขอร่วมแสดงความยินดีกับจังหวัดจันทบุรี ได้ประกาศนียบัตรที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นระดับระดับเพชรปีที่ 1 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 นักเรียนแกนนำชมรม
TO BE NUMBER ONE ลาซาลจันทบุรี
ร่วมนำเสนอผลงานโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559
ในงาน"มหกรรมรวมพลสมาชิก
TO BE NUMBER ONE"
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันอาฬาหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันอาฬาหบูชาและวันเข้าพรรษา
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
อบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 เรื่อง การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ณ ห้องประชุมมารดาพิทักษ์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 อบรมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 เรื่อง
การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
ณ ห้องประชุมมารดาพิทักษ์
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
ยินดีต้อนรับ..... นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เยี่ยมชมและมอบนโยบายการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ยินดีต้อนรับ.....
นายวิทูรัช ศรีนาม
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
เยี่ยมชมและมอบนโยบายการดำเนินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
อบรมลูกเสือ เนตรนารีอาสาจราจร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2559 อบรมลูกเสือ เนตรนารีอาสาจราจร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2559
พิธีเดินสวนสนาม  วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 พิธีเดินสวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559