"ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่าน
ก็ไร้ความหมาย และท่านก็ยังคงอยู่ในบาป " (1 คร 15:17)
คุณธรรม นำวินัย ใส่ใจการศึกษา กิจกรรมก้าวหน้า พัฒนาสังคม

เดือนกรกฎาคม ปีการศึกษา 2560

วันภาษาไทยแห่งชาติ "ศาสตร์พระราชา ภาษาของพ่อ"
ณ ลานลาซาลสเตเดียม
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 29 กรกฎาคม 2560
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
ณ ลานลาซาลสเตเดียม
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง1(บุรวิทยาคาร)
จ.จันทบุรี ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
อบรม วิธีการสอนอย่างไรให้ศิษย์มีความสุข
โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ณ ห้องประชุม โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) ร่วมนำเสนอผลงานโครงรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE
ระดับประเทศ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2
ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม ฮอล์ 9 จ.นนทบุรี
วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560

โรงเรียน เทศบาลบ้านแฮด จ.ขอนแก่น ดูงาน 
ศุนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงณ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

อธิการชัยพร กิจมงคล พร้อมครูและนักเรียนแกนนำเข้าร่วมการอบรม
Gen Z STRONG:ไม่สูบ ป้องกันนักสูบหน้าใหม่
จ.จันทบุีรี เมืองปลอดบุหรี่ โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม
ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560